1. عملیات لوله گذاری فاضلاب منطقه 2 ناحیه 3-1 NW قطعه سوم

 • کارفرما : شرکت فاضلاب تهران
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور ری آب
 • مبلغ پیمان : یک میلیارد و هفت صد و چهل و پنج میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 250 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 4734 مترطول از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 132 دستگاه آدمروی بتنی

2. عمليات لوله گذاری فاضلاب منطقه سعادت آباد ناحیه 2NW


 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
 • مبلغ پیمان : چهارصد و نود و هشت میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطر 600 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ689 مترطول از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای تعداد 22 دستگاه آدمرو بتنی

3. عملیات لوله گذاری فاضلاب منطقه 2 ناحیه 3-1 NW قطعه چهارم


 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
 • مبلغ پیمان : یک میلیارد و هفت صدو پنجاه وسه میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطرهای 250-400 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به ترتیب به متراژهای 3922-862 ( مجموعا” 4784 ) مترطول از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 111 دستگاه آدمرو بتنی

4. عملیات لوله گذاری فاضلاب منطقه مشیریه ناحیه 2-5SE


 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
 • مبلغ پیمان : سیصد و هشتاد و پنج میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطرهای 250-300 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به ترتیب به متراژهای 3100-400 ( مجموعا” 3500 ) مترطول و از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 63 دستگاه آدمروی بتنی

5. عملیات لوله گذاری فاضلاب منطقه سعادت آباد ناحیه6-NW2 & 1-2NW (نیمه غربی)

 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • تامین کننده مالی : بانک جهانی
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
 • مبلغ پیمان :پنج میلیارد و چهارصدو هشتاد و هشت میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطرهای 250-300-400 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به ترتیب به متراژهای 13326-300-364 ( مجموعا” 13990) مترطول از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 400 دستگاه آدمرو بتنی

6. عملیات لوله گذاری فاضلاب منطقه سعادت آباد ناحیه 4-1NW

 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
 • مبلغ پیمان : یک میلیارد و هفت صد و سیزده میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطرهای 250-300-400 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به ترتیب به متراژهای 4549-319-551 ( مجموعا” 5419 ) مترطول از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 114 دستگاه آدمرو بتنی

7. عملیات لوله گذاری فاضلاب منطقه 4 ناحیه 2-3 NE تهرانپارس قطعه پنجم

 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر
 • مبلغ پیمان : شش میلیارد و یکصد و هشتاد و سه میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطرهای 250-300-500-600-700 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به ترتیب به متراژهای 9152-538-1984-171-78 ( مجموعا” 11323 ) مترطول و جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 218 دستگاه آدمروی بتنی

8. عملیات لوله گذاری فاضلاب منطقه 4 ناحیه 3-3 NE تهرانپارس قطعه A

 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر
 • مبلغ پیمان : چهار میلیارد و پانصد و شش میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطرهای 250-300-400-500 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به ترتیب به متراژهای7930-1665-186-364 ( مجموعا” 10145 ) مترطول از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 201 دستگاه آدمروی بتنی

9. شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرستان رزن همدان

 • کارفرما : شركت آب و فاضلاب استان همدان
 • تامن کننده مالی : بانک جهانی
 • مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
 • مبلغ پیمان : هفت میلیارد و چهارصد و نود ونه میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطرهای 250-300-350-400 میلیمتر به روش ترانشه باز به ترتیب به متراژهای 8367-208-941-647 ( مجموعا” 10163 ) مترطول از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 208 دستگاه آدمروی بتنی و آجری

10. عملیات لوله گذاری فاضلاب منطقه سعادت آباد و فرحزاد

 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
 • مبلغ پیمان : یک میلیارد و پانصد و پنجاه و یک میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:

اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلنی داخل لوله های بتنی مسلح به قطر 1000 میلیمتر به روش پایپ جکینگ ، متراژ لوله ها به تفکیک قطر به شرح ذیل می باشد :

 1. اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن به قطر 315 میلیمتر داخل کیسینگ بتنی به قطر 1000 میلیمتر ، به متراژ 184 مترطول
 2. اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن به قطر 500 میلیمتر داخل کیسینگ بتنی به قطر 1000 میلیمتر ، به متراژ 167 مترطول
 3. اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن به قطر 600 میلیمتر داخل کیسینگ بتنی به قطر 1000 میلیمتر ، به متراژ 45 مترطول
 4. اجرای عملیات لوله رانی با لوله بتنی مسلح به قطر 1000 میلیمتر ، به متراژ 352 مترطول
 5. همچنین اجرای11 دستگاه آدمرو بتنی

11. عملیات لوله گذاری فاضلاب تقاطع بزرگراه صدر و خیابان بهار

 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
 • مبلغ پیمان : هفتصد و نود و پنج میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:

اجرای عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی مسلح به قطر 1200 میلیمتر و پلی اتیلن به روش پایپ جکینگ و نقبی (سنتی)، متراژ لوله ها به تفکیک قطر به شرح ذیل می باشد :

 1. اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن دوجداره به روش سنتی و قطر 250 میلیمتر ، به متراژ 151 مترطول
 2. اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن تک جداره به روش سنتی و قطر 300 میلیمتر ، به متراژ 46 مترطول
 3. اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن دو جداره به روش سنتی و قطر 400 میلیمتر ، به متراژ 190 مترطول
 4. اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن دو جداره به روش سنتی و قطر 600 میلیمتر ، به متراژ 7 مترطول
 5. اجرای عملیات لوله رانی با لوله بتنی مسلح به قطر 1000 میلیمتر ، به متراژ 55 مترطول
 6. همچنین اجرای 17 دستگاه آدمرو بتنی

12. عملیات لوله گذاری فاضلاب ناحیه 2-3N منطقه قیطریه و دولت

 • کارفرما : شركت فاضلاب تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
 • مبلغ پیمان : یکصد و چهل میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای عملیات لوله گذاری به قطر300 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 49 مترطول از جنس پلی اتیلن همچنین اجرای 2 دستگاه آدمرو بتنی

13.  عملیات لوله گذاری فاضلاب مخزن RN2 نظرآباد

 • کارفرما : شرکت فاضلاب غرب تهران
 • مشاور: شرکت فاضلاب غرب تهران
 • مبلغ پیمان : یکصد و هشتاد و سه میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
اجرای 36 متر لوله رانی با لوله فولادی به قطر اسمی 1000 میلیمتر در محل تقاطع خط اصلی انتقال آب نظرآباد با راه آهن تهران – تبریز و نصب 36 متر لوله فولادی به قطر 600 میلیمتر در داخل کیسینگ فولادی به قطر 1000 میلیمتر14. عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق 2 ، 14 ، 15 ، 20 و ایستگاه بالا آورنده LSP شهر رشت

 • کارفرما : شركت آب و فاضلاب استان گیلان
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور ایراناب
 • مبلغ پیمان : سی و دو میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : در حال تحویل موقت
 • درصد پیشرفت : 85%
 • شرح مختصری از کار:
 1. اجرای عملیات لوله گذاری با اقطار 160،200،250،315،400 میلیمتر به روش نقبی (سنتی) به ترتیب به متراژهای 4150،45780،1200،3060،1260 (جمعا” 55450) مترطول از جنس پلی اتیلن
 2. لوله گذاری با قطر 500 میلیمتر با جنس GRP به طول 100 متر
 3. اجرای 1700 آدمرو ها بتنی