17.  احداث سد مخزنی ، بند انحرافی ، کانال تغذیه شاکین

 • کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور اندیشه آبراهه
 • مبلغ پیمان : سیزده میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:

پروژه در شرق روستای شاکین از توابع شهرستان تاکستان استان قزوین قرار دارد

مشخصات پروژه :

 1. بند انحرافی به ارتفاع 2 الی 4 متر و طول 30 متر
 2. دهانه آبگیر با ظرفیت 4 مترمکعب در ثانیه
 3. کانال انتقال با حداکثر ظرفیت 4 مترمکعب بر ثانیه و طول 700 متر
 4. مخزن خارج از بستر رودخانه به حجم یک میلیون مترمکعب
 5. سد خاکی دور مخزن به حجم 350000 مترمکعب به ارتفاع 13 متر