15. عملیات ساختمانی ساختمانهای خط تولید و جنبی کارخانه سیمان فراز فیروزکوه

 • کارفرما : شرکت سیمان فراز فیروزکوه
 • مشاور: شرکت طراحی صنعتی ایران
 • مبلغ پیمان : ده میلیارد و چهارصد و نود میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
انجام عملیات ساختمانی ، تکمیل سازه و معماری بخشی از ساختمانهای تولید و جنبی کارخانه سیمان فراز فیروزکوه شامل : اتاق کنترل سنگ شکن ، کلیه کفسازیهای سبک و سنگین ، برج خنک کن ، گرمکن مازوت ، دیزل ژنراتور، کانالهای تاسیسات و سوخت ، منابع آب شرب ، انبار آجرنسوز،باسکولها، اتاق آنالایزور کوره ، اتاق هیدرولیک گریت کوره ، فونداسیون سیلوی نرمه و فونداسیون زیر الکترو فیلتر ، کروم بندی و شیب بندی سقف سیلوها16.  اجرای محوطه سازی کارخانه سیمان فراز فیروزکوه

 • کارفرما : شرکت سیمان فراز فیروزکوه
 • مشاور: شرکت طراحی صنعتی ایران
 • مبلغ پیمان : ده میلیارد و هفده میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
انجام عملیات محوطه سازی کارخانه شامل: احداث خیابانها ، کالورتهای جمع آوری آبهای سطحی و روسازی و آسفالت و غیره