19.  احداث بلوک A و B قطعه 14 کوی مهر شهر پردیس

 • کارفرما : شرکت نوسازی و ساختمان تهران
 • مشاور: مهندسین مشاور کاوش راه
 • مبلغ پیمان : دوازده میلیارد و چهارصدو پنجاه و هشت میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
احداث دو بلوک مجتمع مسکونی آپارتمانی در قطعه چهارده کوی مهر شهر جدید پردیس به تعداد پنج طبقه ، اسکلت بتنی ، با زیربنای 6076 مترمربع
20.  احداث بلوک A و B قطعه 17 کوی مهر شهر پردیس

 • کارفرما : شرکت نوسازی و ساختمان تهران
 • مشاور: مهندسین مشاور کاوش راه
 • مبلغ پیمان : سیزده میلیارد و هشتصد و چهل و هشت میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:
احداث دو بلوک مجتمع مسکونی آپارتمانی در قطعه هفده کوی مهر شهر جدید پردیس به تعداد پنج طبقه ، اسکلت بتنی ، با زیربنای 6754 مترمربع21.  اجرای عملیات آماده سازی پروژه 45 هکتاری کوی مهر شهر جدید پردیس

 • کارفرما : شرکت نوسازی و ساختمان تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور کاوش راه
 • مبلغ پیمان : شصت و یک میلیارد و نود و نه میلیون ريال
 • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
 • درصد پیشرفت : 100%
 • شرح مختصری از کار:

موضوع این پیمان عبارت است از : اجرای عملیات آماده سازی شامل خاکبرداری ، خاکریزی ، احداث دیوارهای حائل ، زیرسازی و روسازی معابر، جدول گذاری و احداث کانالها ، جویهای هدایت آبهای سطحی واجرای شبکه آب و جمع آوری و انتقال فاضلاب و احداث آدمروها و اتصال به شبکه اصلی شهر، فضاهای سبز کنار محورها و …. در شهر جدید پردیس

میزان مصالح و عملیات انجام شده :

 1. بیش از13624کیلوگرم آرماتور در اقطار مختلف
 2. حجم بتن مصرفی بیش از 739 مترمکعب
 3. حجم عملیات خاکی از طریق انفجارحدود 5200 مترمکعب
 4. حجم عملیات خاکی در زمینهای مختلف بیش از 218000 مترمکعب
 5. عملیات بنایی باسنگ بیش از 1200 مترمکعب
 6. عملیات قالب بندی در پی ودیوار بیش از 1055 مترمربع