25 – عمليات اجرايي ساختماني طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر لواسان و خط انتقال پساب

 • – کارفرما : شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران
 • – مشاور: شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب
 • – مبلغ پیمان : بیست و نه میلیارد و هشتصدو پنجاه و چهار میلیون ریال
 • – وضعیت پروژه : تحویل موقت ( مدول یک )
 • – درصد پیشرفت : 95%
 •  شرح مختصری از دو مدول کار:
اجرای عملیات احداث تصفیه خانه شامل : احداث آشغالگیر مکانیکی ، واحد اندازه گیری جریان (پارشال فلوم ) ، سازه توزیع فاضلاب ، چاله شیرتلسکوپی ، چاله جمع آوری کفاب ، سیلوی تغلیظ لجن ، ساختمان آبگیری لجن ، ایستگاه تلمبه فاضلاب تصفیه شده ، واحدکلرزنی ، آدمروهای ورودی به حوضهای ته نشینی ، آدمروهای ارتباطی بین واحدهای تصفیه ، حوضهای ته نشینی نهایی ، پست پاساژ ، ایستگاه تلمبه لجن برگشتی ، محوطه سازی خیابانهای اطراف تصفیه خانه ، حوضهای هوادهی ، ساختمان اداری ، انبار و تعمیرگاه و تکمیل ساختمانهای جنبی و . …..

ظرفیت تحت پوشش 80000 نفر و دبی متوسط 145/80 و دبی ماکزیمم 240 لیتر بر ثانیه و ظرفیت 12000 مترمکعب در شبانه روز
 • میزان مصالح و عملیات انجام شده :
 1. بیش از 650000 کیلوگرم آرماتور در اقطار مختلف
 2. حجم بتن مصرفی حدود 6000 مترمکعب
 3. حجم عملیات خاکی حدود 33000 مترمکعب
 4. عملیات اجرایی باسنگ بیش از 3500 مترمکعب