پروژه های اجرا شده و در حال اجرا مخازن بتنی به مقدار کلی 230000 مترمکعب می باشد که در شهرهای تهران ، لنگرود ، دزفول ، اهواز و قم واقع شده اند.


مقدار عملیات انجام شده در این حوزه فعالیت به شرح زیر می باشد :
  • حجم عملیات خاکی به مقدار 280736 مترمکعب
  • حجم عملیات بتن ریزی به مقدار 71603 مترمکعب 
  • حجم عملیات آرماتور بندی به مقدار 7049317 کیلوگرم
  • حجم عملیات قالب بندی به مقدار 149342 مترمربع