پروژه های اجرا شده و در حال اجرا شبکه جمع آوری فاضلاب شامل شهرهای تهران ، رشت ، نظرآباد ، رزن همدان و کاشان می باشد.


مقدار عملیات انجام شده در این حوزه فعالیت به شرح زیر می باشد :

 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 200 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 33875 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 250 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 47984 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 300 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 2642 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 400 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 2448 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 500 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 2515 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 600 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 912 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 800 میلیمتر به روش نقب ( سنتی ) به متراژ 78 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 160 میلیمتر به روش ترانشه باز به متراژ 4150 مترطول از جنس پلی اتیلن
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 200 میلیمتر به روش ترانشه باز به متراژ 79655 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 250 میلیمتر به روش ترانشه باز به متراژ 10687 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 300 میلیمتر به روش ترانشه باز به متراژ 4093 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 350 میلیمتر به روش ترانشه باز به متراژ 941 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به قطر 400 میلیمتر به روش ترانشه باز به متراژ 2202 مترطول از جنس پلی اتیلن 
 • لوله رانی با لوله فولادی به قطر اسمی 1000 میلیمتر به متراژ 36 مترطول
 • اجرای عملیات لوله رانی با لوله بتنی مسلح به قطر 1000 میلیمتر ، به متراژ 352 مترطول
 • احداث آدم رو : 1499 دستگاه