پروژه اجرا شده این حوزه فعالیت در شهرتاکستان می باشد که مشخصات آن به شرح زیر می باشد:
  • بند انحرافی به ارتفاع 2 الی 4 متر و طول 30 متر
  • دهانه آبگیر با ظرفیت 4 مترمکعب در ثانیه
  • کانال انتقال با حداکثر ظرفیت 4 مترمکعب بر ثانیه و طول 700 متر
  • مخزن خارج از بستر رودخانه به حجم یک میلیون مترمکعب
  • سد خاکی دور مخزن به حجم 350000 مترمکعب به ارتفاع 13 متر