پروژه در حال اجرا این حوزه فعالیت در شهرلواسان می باشد.


مقدار عملیات انجام شده در این حوزه فعالیت به شرح زیر می باشد :

  • حجم عملیات خاکی به مقدار 87163 مترمکعب
  • حجم عملیات بتن ریزی به مقدار 7891 مترمکعب 
  • حجم عملیات آرماتور بندی به مقدار 402829 کیلوگرم
  • حجم عملیات قالب بندی به مقدار 25268 مترمربع